Ježíš versus církev a východní směry

Zdravím Vás, to co tu nyní vytvářím v okamžiku přítomném a co vy později také v okamžiku přítomném čtete - můžete považovat za taková spíše oddělená díla. Vždy pojatá trošku jinak a možná už jste některé to dílko ode mě i četli, každopádně vyhledejte si to, co Vás zaujme. Často si vytáhneme právě to, co je potřeba a to i skrz intuitivní proletění textem, ono už nás něco upoutá.. Začátek je celý k Tomášovu evangeliu a je poměrně dlouhé! Dál je přímo praktické a úsměvné poukázání na opaky, které církev dělá, přestože Ježíš tvrdil opak a jako poslední je určité srovnání s mnoha velkými spodobněními Ježíše a s východními směry, kde se vše prolíná.

Začneme vážněji, četli jste už Tomášovo evangelium? Že ne?! No tak to se není ale čemu divit (moc se nepropaguje) a pokud četli, pak jste četli pravdu skrytou v metaforách, kterou je ještě třeba pochopit! Víte.. ono to bylo komplikované - v té době mluvit na přímo - to by znamenalo "ukřižování" rovnou. Navíc by se o tom ani nemluvilo, v té době byla smrt všední a téměř by to nikoho neobohatilo, protože by vlastně Ježíš nebyl nijak známý.. 

Takhle ho mnozí nepochopili a měli za blázna a ti co chtěli, naslouchali - těm to bylo podáno podrobněji. A proč se není čemu divit? No já vám to řeknu, ale nedivte se tedy, až vám to řeknu, jde totiž o cenzuru samotné církve. A vy už dobře víte - alespoň někteří (zbytek se bude divit, ačkoliv se není čemu divit), že církev naprosto otáčí a přetváří výroky Ježíše a v mnoha ohledech je to postavené dokonce na opačných hodnotách! Ano.. čtete to správně, ona je totiž pod lampou ta "největší tma" - aneb jak se dá schovat manipulace, zvěrstvo, okrádání, zbloudění a pomatení lidí - za něco ušlechtilého a hodnotného.. Zmíním nyní pár veřejně dohledatelných informací o Tomášově evangeliu, odkazy budou na konci celého příspěvku.

Tomášovo evangelium obsahuje pravé Kristovo učení z doby před cenzurou. Toto evangelium, které napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » nebylo římsko-katolickou církví připuštěno ke zveřejnění v rámci biblických kanonických textů, bylo a je potlačováno.

Emeritní profesor Dr. James M. Robinson, bývalý ředitel Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu a organizátor expedice v Nag Hammádí, na adresu Tomášova evangelia a jeho vztahu k Novému zákonu prohlásil:

"Tomášovo evangelium odpovídá žánru apoštolské literatury mnohem spíš než kanonická evangelia. Kanonická evangelia se tak dostávají do obdobného druhotného postavení, které dřív deklasovalo jiná evangelia jako apokryfní. Jasné rozlišení mezi tím, co je kanonické a co ne, se začíná ztrácet..."

"Konkrétní důvody, které se v rané křesťanské literatuře uváděly pro přijetí nebo vyloučení daných textů, nejsou už dnes často přesvědčivé (...) Běžný tradiční křesťanský předpoklad, že Ježíš kanonických evangelií je právě takový, jakým Ježíš byl, a že jeho učedníci mu rozuměli tak, jak o tom svědčí Apoštolské vyznání víry, a že proto křesťanské pravověří zůstávalo po staletí věrné tomu, co učil a činil - tato konstrukce je už prostě neudržitelná..."

"Tomášovo evangelium je ... nepochybně nejvýznamnějším evangeliem nacházejícím se mimo Nový zákon. Pravděpodobně obsahuje starší zápisy, než jsou tytéž výroky v kanonizovaných evangeliích, a v tomto smyslu jsou Ježíšovi bližší."

Jak jste si mohli všimnout, církev se k tomuto evangeliu vůbec nehlásí, tak se tedy na některá zajímavá podíváme, pokusím se je doobjasnit a pak si můžeme říct, proč to vlastně církev odmítá.
A ještě než tak udělám, mám tu takový svůj postřeh - čtyři známá evangelia jsou podána s určitými domněnkami, neboli již s postřehy, ale Tomášovo evangelium je čistá citace.. - poznámky ode mě budou vždy po pomlčce - a v závorce,odkazy ze zdrojů, z kterých jsem čerpal, budou na konci. Ještě si nedovolím poznamenat, že ti jež četli dříve Tomášovo evangelium byli popravováni a upalováni jako kacíři. Když se toto evangelium našlo, spálilo se včetně majitelů!

3) Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou. - (tady dle mě chápe ten, kdo chápat má, není třeba nic dodávat..)

18) Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, jaký bude náš konec. Ježíš řekl: Už jste odkryli počátek, že se ptáte po konci? Tam, kde je počátek, tam bude i konec. Blažený je ten, kdo stojí na počátku. Takový pozná i konec a neokusí smrti. - (Smrt není tak, jak ji obecně pojímáme, ztotožnili jsme se s tělem, ale jsme duší, která putuje a tak konec = začátek , pokud to poznáme, zjistíme, že neexistuje smrt)

19) Ježíš řekl: Blažený je ten, kdo byl dříve, než vznikl. Když budete mými učedníky a uslyšíte má slova, budou vám i tyto kameny sloužit. Neboť máte pět stromů v ráji, které se nemění v létě ani v zimě a jejichž listí neopadává. Kdo je pozná, neokusí smrti. - (Podobný výrok předešlému, existujeme a existovali jsme už před tímto životem a jako duše vypadáme stále stejně, jen tělo se mění)

24) Jeho učedníci řekli: Pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět. Když on nesvítí, je tma. - (snad se mnou budete souhlasit, že tento výrok je více než jasný.. Hledat uvnitř a ne ve vnějším světě, tam nenalezneme pravdu a ani smysl života. Hledáme boha, který je už v nás.. kterým jsme my.. jsme bohem, duší a ne tělem..)

26) Ježíš řekl: Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš. Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra. Stále to samé, ale tentokrát mířené na ego.. hledáme chyby v druhých a nalézáme je jen proto, protože vidíme ty naše chyby. Náš chybný úhel pohledu vidí chybu všude kolem, ale to je úhlem pohledu - (to je tím, že na svých chybách nepracujeme. Aneb když poučuje hloupý hloupé, ani jeden z nich nezmoudří a ještě se poperou..)

27) Ježíš řekl: Když se nebudete postit světu, nenaleznete království. Když neuděláte sobotu sobotou, nespatříte Otce. - Nehledejme ve světě - nenajdete boha (už víme, že je třeba hledat v sobě), sobota byl dříve volný den, neboli den, kdy se lidé mohli věnovat sobě samým a hledat tedy uvnitř sebe, místo ve vnějším světě, kde vládne chaos.

34) Ježíš řekl: Když slepý povede slepého, spadnou oba do jámy. - tady není co, snad jen další přirovnání - (když se topící snaží učit plavat topícího, utopí se oba ,aneb nepředávejte svá "moudra", když to v sobě nemáte vstřebané a neumíte pomoct ani sobě samým, škodíte tak sobě i dotyčnému)

36) Ježíš řekl: Nestarejte se od rána do večera a od večera do rána [o své jídlo, co budete jíst, ani o své oblečení], co si vezmete na sebe. [Jste mnohem cennější, než lilie, které nečesají ani nepředou.] - (krásné poukázání na to, oprostit se od myšlenek a žít tady a teď)

45) Ježíš řekl: Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci. - (to co je ve tvém nitru vysíláš ven a to se ti také vrací. Proto pokud jsou na vás lidé hrubí, zamyslete se, co vysíláte)

51) Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete. - (další odkaz na reinkarnaci, stále se rodíme a stále zažíváme - nový svět, jen si to nepamatujeme a nechápeme to.. V té době nepřijatelné, nešlo to sdělit jinak než touto formou nebo podobnými, které Ježíš používal..)

54) Ježíš řekl: Blažení chudí, neboť vám patří království nebe. -(zde se jedná o přirovnání s chudými, protože ti jsou oproštěni o starosti a o majetek a strach a žijí ze dne na den v přítomnosti. Kdo žije v přítomnosti oproštěn od myšlenek, ten objeví králoství nebe v sobě a poté i všude kolem)

56) Ježíš řekl: Ten, kdo poznal svět, objevil mrtvolu a kdo objevil mrtvolu, toho svět není hoden. - kdo přemýšlí nad světem a myslí si, že již vše ví, je naprosto ztracen a vůbec nezačal žít - (vlastně je chodící mrtvolou.. naprosto to ve mě graduje, když vidím, že Ježíš říkal ta samá přirovnání, jako já.. Už tehdy v té době.. úžasné)

63) Ježíš řekl: Byl jeden bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: "Budu si užívat svého majetku, abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou, abych neměl v ničem nedostatek." To je to, co si ve svém srdci myslel. A té noci zemřel. Kdo má uši, slyš. - (V materiálnu není nikdy dostatek, stále měl nedostatek a stále se honil až do své smrti, přitom dostatek byl stále ukryt v jeho srdci, ale neobjeven.. smutné, ale naprosto příkladné k té době a zrovna tak k té, co tu máme teď)

67) Ježíš řekl: Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem. - opět to stejné, kdo poznal vše a má vše, ten nepoznal nic a nemá nic.. Takové metafory by mi šly docela dobře, jen by jim nikdo nerozuměl =D - (tak jinak.. v materiálnu neobjevíte štěstí, nikde kolem, je ve vás a stále tam bylo, jenže vy jste se tam báli podívat, přesto je to jediné místo, kde byste nalezli vše)

68) Ježíš řekl: Blažení jste, když vás nenávidí a pronásledují. To místo, kam vás pronásledují, nenaleznou. - (trošku složitější výrok.. pokud jste ve svém srdci, naleznete klid a harmonii i přesto, že na vás lidé budou nadávat a snažit se vás pošpinit.. vám je to jedno, vás se to netýká.. děláte vše podle srdce a hlasu srdce a když to někomu nestačí, je to čistě jeho problém..)

69) Ježíš řekl: Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží. - (Ano.. v srdci objevíme boha, vidíte to dobře?! Ne v nebi.. v srdci! Tam je již vše, co potřebujete..)

70) To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí. - (stále to samé.. pokud v sobě chováte zlobu a nenávist, tato nenávist vás zahubí, pokud tam máte lásku, tak vás ochrání před vším, nemůže se vám nic stát a budete štastní, objevíte králoství nebeské i boha a také jej uvidíte všude kolem)

77) Ježíš řekl: Já jsem to světlo, které je nade všemi. Já jsem vším. Vše ze mne vyšlo, vše se ke mně navrací. Rozštípněte dřevo, já jsem tam. Zvedněte kámen a také tam mne naleznete. - (a jedeme dále ve stejném duchu, aneb jsme vším kolem sebe! Nepovyšoval se, viděl a vnímal, že je za stejné energie, ale to je vážně složitější na vstřebání. Jinými slovy jsme součástí celku, ale často si to neuvědomujeme, protože jsme v tělech, které nás oddělují od těchto poznání..)

80) Ježíš řekl: Kdo poznal svět, nalezl tělo. A kdo nalezl tělo, toho svět není hoden. - (Kdo hledá ve vnějším světě, nalezne jen smrt, v kterou věří.. stále to samé, doufám, že se to lépe vstřebává, schválně přidávám tato poznání, jsou důležitá a on byl mistr v předání mnoha způsoby a mnoha metaforami, v čemž si také libuji.. je to potěcha tvořit, to vám povím)

83) Ježíš řekl: Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryté v obraze světla Otce. On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle. - (Jsme vážně vším, opět těžší na pochopení, to se musí cítit a zažít.. ale zkusím to podat.. Naše světlo - energie - duše - září, ale nemáme takovou moc, jako bůh! Jsme bohy, ale s omezenějšími schopnostmi, objevíme-li boha svého sami v sobě, objevíme i toho boha, který vše stvořil a je všude kolem nás. Jsme bohy, kteří patří do celkového odrazu tohoto božství boha jako takového i všech malých bohů kolem (lidí i zvířat). Jsme jako vlny v oceánu.. žádná není totožná - jsou jedinečné a tak se může zdát, že si vlna začne myslet, že je jen vlnou, přestože je oceánem! Jsme součástí oceánu.. božství v sobě i kolem.. )

87) A Ježíš řekl: Nešťastné je tělo, které je závislé na těle. A nešťastná je duše, která je závislá na těchto obou. - (tady to má to máte dokonce jasně - duše! Pokud se ztotožní s tělem, stává se nešťastnou a tělo také..)

92) Ježíš řekl: Hledejte a naleznete. Ale to, na co jste se mne dříve ptali, jsem vám tehdy neřekl. Teď vám to chci povědět, ale vy se na to neptáte. - (byl stále dokola nepochopen, lidé jsou líní a nechtějí hledat v sobě a tak to je, tak to bylo a tak to zde již nebude! Protože kdo nebude schopen, ten tu dál nebude mít své místo..)

94) Ježíš řekl: Kdo hledá, najde. A [kdo klepe], tomu bude otevřeno. - (pokud to myslíme vážně, nemůžeme nepoznat a neobjevit, ale kdo to tu myslí vážně.. hmm? Plno řečí a skutek.. utek..)

102) Ježíš řekl: Běda jim, farizeům. Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek. Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral. - (nepřejícnost a závist ničí všechny okolo nás a především nás samé..)

110) Ježíš řekl: Kdo nalezl svět a zbohatl, ten ať se světa zřekne. - (moudro nad moudrosti, které si bohatí jen tak neberou k srdci, ale měli by, zjistili by, že doteď nezačali žít a že nyní mají možnost..)

113) Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí. - (úžasný kousek bortící samotné nebe a peklo, obojí je mezi námi již teď, přestože Ježíš zde zmiňuje jen nebe, které by rád, aby jeho učedníci objevili.. to druhé netřeba, to už znají..)

Nyní si dovolím další popis církve z dnešní doby, jak se staví k Tomášově evangeliu - Chtěl bych se zeptat, zda-li církev zaujala nějaké oficiální stanovisko k Tomášovu evangeliu?

Dobrý den,
ve starověku vůči Tomášovu evangeliu zaujímaly církevní autority odmítavé postoje. Zmiňuje se o něm Hippolyt, Origenes a Cyril Jeruzalémský. Tito autoři je považovali za nepravověrné.
Později se ztratilo a znovu bylo objeveno v roce 1945. Nevím, zda se od té doby k němu vyjádřil někdo z církevních představených. Text je dnes zkoumán jako zajímavý historický pramen, a to ani ne tak o Ježíšovi (nedozvídáme se nic nového oproti novozákonním evangeliím), jako spíše o proudech v prvotním křesťanství.
Přeji pěkný den
Dominik Opatrný

Nejen, že je odpověď opatrná, ale je zde i patrná manipulace ve smyslu -> "nedozvíme se tam nic nového" ?? :D :D To vážně..?! Víte.. ono se to vůbec nehodí.. tam je hodně novot naprosto mimo to, co církev zastává.. Doslova to co církev udělala je překroucení původních hodnot a dělání i naprostých opaků!

Mohli jste se dočíst o oproštění se myšlenek, mohli jste se dočíst hledání boha v sobě a vidění ho pak i všude kolem. Můžeme tam objevit zmínku o tom, že nebe je vlastně jen výmysl a také tam najdeme připodobnění k reinkarnaci či k posmrtnému životu. Najdeme tam odkazy žít tady a teď.. nikde nic o nebi a peklu, nikde nic o tom, že bůh žije na mráčku, naopak je tam zmíněné, že sami jsme bohy uvnitř sebe a bůh je všude kolem nás a to je naprosto nepřípustné pro církev, která doslova obrátila slova proti lidem, zotročila je a má za následky zvěrstva, na která žádná slova nestačí. 

Odhaluji Vám tu komunitu spjatou s démony, o kterých jste ani nechtěli vědět, ale nyní o tom víte. Doporučuji si v případě zájmu přečíst o kostelech a jejich významu - https://citem.webnode.cz/kostely-a-jejich-vyznam/ Na tohle nejsou a nebudou zpětné atgumenty, schopné oponovat, nelze oponovat lží, která se tu rozšířila a uctívala, již dost.. stačilo =)

A nyní se mrkneme na pár úsměvných vytržení z kontextu v praxi ohledně toho, co Ježíš říkal, a co církev dělá, nedivte se, že se u toho budu smát, ale pokud jste vydrželi doteď, tak již budete mít pochopení..

Říkám si.. jak mi vlastně nemá přijít vtipné, když se faráři vždy na mši tak nastrojí od hlavy až k patě, když se modlí k Ježíši, který chodil bosý a vyzýval bohaté, aby se zbavili svých okázalých oděvů? Jak se nesmát, když církevní věřící pomlouvají souseda hned po té, co si vyslechnou kázání o lásce a odpuštění? Jak mi nemá přijít vtipné jejich chození do kostela, když Ježíš pravil podle Matoušová evangelia, kapitola 6, verš 6: Ježíš radí, aby se lidé modlili sami doma a nikoli v bohoslužebných místech. On sám je ostatně ani nenavštěvoval: "Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skrýt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti to oplatí. Proč se tedy tito Ježíšovi věrní chodí modlit společně do kostela? 

Jinými slovy chtěl, abychom boha objevovali sami a ne abychom o něm poslouchali pohádky skrz prostředníky, čímž se církev stala.. Proč se farnostním představitelům vůbec říká Otče.. "dobrý den Otče.. krásné kázání Otče" ... Bullsity.. samé bullsity! Ježíš totiž říkal: Nikomu na zemi nedávejte jméno ,, Otec": jediný je váš Otec, ten nebeský. V Lukášově evangeliu, kapitole 6 a verši 46, se Ježíš ptá svých učedníků: Proč mě oslovujete ,,Pane, Pane", a nečiníte, co říkám? Tím se dostáváme k tomu, co se tu táhne od historie.. vše přetočeno, doslova děláme naprostý opak a církev si je toho dobře vědoma, je to záměr.. 

Dovolím si třešničku na dortu - Ježíš jak bylo řečeno tvrdil, že je syn boží a máme se modlit k bohu, také že jej neposloucháme.. kdo by se nesmál, když tu celou komediální frašku prokoukne? Nedivte se.. že je mi to naprosto k smíchu, když děláte naprostý opak toho, co Ježíš pravil.. Církev vychází z opaků toho, co je cílem a ještě se obecně modlí k někomu, kdo jasně řekl, ať tak nečiníme!?? 

A navíc jsme z Ježíše udělali asexuální a prudérní bytost, ačkoliv nikdy párům neradil abstinenci a zdrženlivost, naopak jim říkal: "Neodpírejte se jeden druhému! On sám dovoloval kurtizánám, aby mu svými vlasy hladily nohy. Neměl problém vídat se s prostitutkami. Byl opakem zatrpklého askety, kterého jste z něj udělali.. Evangelista Matouš o něm říkal: "Hle, milovník hodů a pitek" - užíval si života a přitom žil v lásce, úctě a pokoře.. ukázal světu cestu a lidé ji znesvětili a udělali z ní business a moc k ovládání lidí ☯️? A jako poslední tu máme srovnání i s východními směry a vyložení pár dalších myšlenek. Začneme Taoismem.

V jazyce Lao-c' je hlavním významem mysl - myšlení. Po této stránce se taoismus shoduje s hinduismem a buddhismem, protože stejně jako tato náboženství vyzývá k tomu, abychom se od myšlení osvobodili. Myšlení je neustálý pohyb myšlenek, který přejímá vládu nad srdcem a tělem na úkor intuice, instinktu, vědomí bytí. Když jste v myšlenkách, je to trochu jako byste přestali obývat své tělo, poslouchat své srdce a vnímat svou existenci. Interpretujeme realitu, nejčastěji tak, že ji při tom zkreslujeme, přisuzujeme druhým úmysly, které ve skutečnosti nemají, a promítáme do ní své strachy, problémy, pochyby nebo očekávání. Myslíme, místo abychom prožívali. 

Východní duchovní směry nás vyzývají k tomu, abychom se nadvlády myšlení zbavili a vnímali věci tak, jak jsou - v přítomném okamžiku - zatímco myšlení zná pouze minulost a budoucnost. Vaše myšlení interpretuje sice i to, co se děje nebo co někdo říká, ale v závislosti na našich znalostech, osobních zkušenostech a přesvědčeních o sobě samých, o druhých a o světě - který už jsme nějak pojali. To všechno vychází z minulosti. Jestliže v přítomnosti cítíme strach, je to proto, že si v duchu promítáme své interpretace, založené na minulosti a převádíme je do imaginární budoucnosti. 

Myšlení nás tak odstřihává od přítomnosti. Lao-c se přirovnával k hlupákovi, protože se osvobodil od svého myšlení. "Mé srdce je srdce hlupáka" a Ježíš pronesl podobný výrok "Blaze chudým v duchu" - nepochybně měli na mysli to samé, jsou to metafory, které jsou lidmi běžně nepochopeny.. Lidé si často z toho utahují a říkají: "takže podle těchto výroků se budu mít dobře, když budu hloupý, tak to je pěkná blbost!" Ano, to jak si to lidé vykládají, to je pěkná blbost, vůbec to nepojali.. podle mé maličkosti tím je myšleno být oproštěn od mysli a být přítomný v okamžiku tady a ted - nikoliv být hloupý! 

Dalším výrokem Ježíše je třeba: "Až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně, pak uvidíte syna Živého a nebudete se bát" - na první pohled jsou ty výroky plné blábolů, ale pokud se na to podíváte z vyšší sféry vědomí a budeme číst mezi řádky až za slova, zjistíme, že jde jen o další přirovnání. Stále si tu ze strachů a obav na něco hrajeme, oblékáme si ego-masky jako kabát, který nás ochrání. Jinými slovy se chráníme našemi egy a nejsme sami sebou. 

Ego je ve své podstatě plodem strachu. Bojíme se, že v očích druhých lidí nebudeme dostatečně hodnotí a tak zastáváme různé role. Šaty jsou zde dle mé maličkosti metaforou pro naše ega, která když odhodíme a přijmeme se bez studu, budeme opět opravdoví a v přítomnosti - jako malé děti. Nebudeme se již bát - být opravdový!

 Východní směry směřující k hledání v sobě a oproštění se od mysli, mají další spojitosti s výkladem Ježíšových výroků. Řekl: ,,Království nebeské je mezi vámi" (Lukášovo evangelium) to je naprostý opak toho, co říká církev o peklu a nebo, které nás čeká po smrti. Východní směry věří na více životů a na to, že peklo i nebe si tvoříme sami zde již v tomto životě Další výrok Ježíše: ,,Kdo poznal všechno, sám v sobě má nedostatek, má nedostatek ve všem" - neboli je třeba hledat uvnitř a pak dojdeme k poznání, které tvrdil třeba i vyhlášený Sokrates ,,Vím, že nic nevím" A vrátíme se zpět k překladu Lukášova evangelia verš 21 v 17 kapitole: "Králoství nebeské je mezi námi" - ale doslovný překlad je uvnitř nás! (Entos hymón estin) = εντος υμων - zkuste si to najít v několika překladačích! Překladatelé záměrně nahradili větu: Bůh je ve vás, větou - Království nebeské je mezi vámi, protože jim ta myšlenka vadila. To je mimochodem zcela v souladu s Lao-c', Budhou a dalšími východními mistry a mysliteli - ještě před Kristem. Říkal jinými slovy to, co už tu bylo. V Tomášových evangeliích je těchto přirovnání ještě více, ne náhodou je církev označila za ne-autentická a neuznává je! Je docela síla najít v Ježíšových slovech zmínky o tom, žít v přítomnosti, kde je již nebe zde na zemi, o reinkarnacích nebo o zbavení se myšlenek a hledat božství v sobě samém a pak jej můžeme vidět i všude kolem..

Buďme opravdový, svlečme své šaty bez předsudků, studu a stoupněme na ně jako malé děti. Buďme opravdový, přítomní a ve svém srdci.. Nenaléhám, je to každého rozhodnutí.. jen dávám možnost k inspiraci podle Ježíše a ne podle církve, která jeho jméno zneuctila a pošpinila! Buďme opravdový.. ☘️☯️🙏

Inspiroval jsem se ze zdrojů:
https://magazin.gnosis.cz/tomasovo-evangelium/
https://www.ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisi.../
https://www.hawkins.support/tomasovo-evangelium/...
https://www.vira.cz/.../tomasovo-evangelium-a-jeho-hodnoverno...
A nakonec knížka od Laurenta Gounella - A objevíš poklad, který v tobě dřímá..

Vše je to celé volně šířitelné, děkuji všem za pozornost <3

PS 1: Celkově tady děláme mnohé naprosto obráceně, viz obrázek..

PS 2: Neříkám, že bůh není a že jsem nevěřící, jen ta moje víra vypadá díky bohu naprosto jinak 💖✨🙏🍀

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky